Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

myego
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaSilentForest SilentForest
myego
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
myego
7748 5dbb
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
myego
1307 a83e 500
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives viadivi divi
myego
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viapiehus piehus
myego
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
myego
6987 d060 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viasoftboi softboi

November 06 2019

myego
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
myego
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamarysia marysia
myego
1304 805a 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaover-land over-land
myego
1781 4213 500
Reposted fromphilipp philipp viairmelin irmelin
myego
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacotarsky cotarsky
myego
0732 9bda 500
Reposted fromstolpstein stolpstein viahormeza hormeza
myego
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo via48hrs 48hrs
myego
6572 5708 500
Reposted fromnyaako nyaako via48hrs 48hrs
myego
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs

November 03 2019

myego
9584 6c0c 500
myego
8343 1ea0
Reposted fromZircon Zircon

November 01 2019

myego
7447 1ef1 500
Reposted fromzciach zciach viaHypothermia Hypothermia
myego
8779 28f7 500
Wojciech Kuczok - "Gnój"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl