Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

myego
3724 dd72 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
myego
6466 1bce 500
Reposted fromgogullo77 gogullo77
myego
6601 e483
Rocks In My Head !
Reposted fromtoskafkee toskafkee viagogullo77 gogullo77
myego
5665 f149 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagogullo77 gogullo77
myego
6846 a356 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagogullo77 gogullo77
myego
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawhateva whateva
myego
7989 fd81 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeloo eloo
myego
4967 4589 500
Reposted fromyikes yikes viagogullo77 gogullo77

March 10 2019

myego
2283 1713 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaciarka ciarka
myego
2245 1b9c 500
Reposted fromhare hare vialenifca lenifca
myego
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viahesiamela hesiamela
myego
1781 bd8b 500
Reposted fromaunds aunds viakatapultator katapultator

March 09 2019

myego
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate vianowaczi nowaczi
myego
0299 9aa9
Reposted fromtichga tichga viagrarzynka grarzynka
myego
0658 c602 500
Reposted fromzie zie viagrarzynka grarzynka
myego

March 08 2019

myego
3746 466f 500
myego
Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie... 
— Władysław Bartoszewski
myego
6184 56b1 500
Love never gets old
myego
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl