Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakhal khal
myego
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viakhal khal
myego
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakhal khal
myego
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola viakhal khal
myego
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakhal khal
myego
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakhal khal
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakhal khal
myego
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viakhal khal
myego
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakhal khal
myego
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola viakhal khal
myego
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakhal khal
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakhal khal
myego
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viakhal khal
myego
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakhal khal
myego
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola viakhal khal
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakhal khal
myego
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viakhal khal
myego
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakhal khal
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakhal khal
myego
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viakhal khal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl